Ιωάννινα

Στην Περιφερειακή Επιτροπή Π. Ηπείρου ο εκσυγχρονισμός του Νοσοκομείου Πρέβεζας και η συνέχεια.. των μελετών για την σύνδεση της Πρέβεζας με την Ιόνια

Την Τρίτη 06-02-2024 και ώρα 10:00 π.μ. συνεδριάζει η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 02-09-2022 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες διαγράμμισης εθνικού οδικού δικτύου ΠΕ Ιωαννίνων» προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ.

2. Έγκριση του 2ου/31-01-2024 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 11-01-2024 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ισόπεδος κυκλικός κόμβος στην διασταύρωση Ε.Ο. Ιωαννίνων – Αντιρρίου, οδού Ιωαννίνων και συνδετήριας περιφερειακής οδού πόλης», προϋπολογισμού 556.000,00 € ΦΠΑ.

3. Έγκριση του από 30-01-2024 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 30-01-2024 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ανακαίνιση – εκσυγχρονισμός του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 845.000,00 με ΦΠΑ.

4. Έγκριση του από 26-01-2024 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 23-01-2024 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του 2ου Υποέργου «Εκσυγχρονισμός αντλιοστασίων ΤΟΕΒ Μπόιδα Μαυρής», προϋπολογισμού € 1.510.000,00 με ΦΠΑ, της Πράξης «Έργα εκσυγχρονισμού και εξοικονόμησης νερού και ενέργειας του δικτύου του ΤΟΕΒ Μπόιδα – Μαυρής», με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0036169474 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, της δράσης 4.3.1. «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων»

5. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια Ηλεκτροκινητήρων και αντλητικού συγκροτήματος αρδευτικού αντλιοστασίου (Ωρωπού) του ΤΟΕΒ Λάμαρης», προϋπολογισμού 50.220,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

6. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Τεχνικός σύμβουλος για την μελέτη γέφυρας στην περιοχή Φιλιππιάδας», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

7. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ι.Ν. Γενεσίου Θεοτόκου Ρωμανού», αναδόχου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΥΓΚΟΥΝΑ ΕΔΕ, μέχρι την 14-08-2024.

8.Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας (θέση Ελεούσα – Εργατικές)», αναδόχου «ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.».

9. Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – βελτίωση οδού Ιωαννίνων – Κόνιτσας», αναδόχου «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.».

10. Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – βελτίωση Ε.Ο. Ιωαννίνων – Τρικάλων», αναδόχου «ΝΤΑΦΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ».

11. Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – βελτίωση οδού Ιωαννίνων – Κακαβιάς», αναδόχου «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.».

12. Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – βελτίωση Ε.Ο. Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας», αναδόχου «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.».

13. Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κόνιτσας», αναδόχου «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.».

14. Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση Ε.Ο. Άρτας – Καρδίτσας», αναδόχου «ΤΕ.ΚΑΤ. Ο.Ε.».

15. Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση Ε.Ο. Άρτας – Τρικάλων», αναδόχου «ΤΕ.ΚΑΤ. Ο.Ε.».

16. Έγκριση ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου για τη σύνταξη κανονισμού άρδευσης περιοχής Μέσου Ρου Καλαμά (παροχή υπηρεσιών)».

17. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υλικών και επισκευή προστατευτικών σχαρών στο αντλιοστάσιο αποστράγγισης Στρογγυλής – Πέτρας του ΤΟΕΒ Ζώνης Λούρου».

18. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ενεργειακή αναβάθμιση Πνευματικού κέντρου Δήμου Β. Τζουμέρκων (παροχή υπηρεσιών)».

19. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υδραυλικών εξαρτημάτων και εργασίες ενσωμάτωσης στο αρδευτικό δίκτυο (θέση Αηδόνι Αχερουσίας) του ΤΟΕΒ Αχέροντα (παροχή υπηρεσιών)».

20. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση τοπογραφική αποτύπωση σε επικίνδυνα σημεία του ΕΟΔ προς αποφυγή ατυχημάτων (παροχή υπηρεσιών)».

21. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεσος καθαρισμός ρεμάτων και τεχνικών στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Τρικάλων (παροχή υπηρεσιών)».

22. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός και απόφραξη γέφυρας και ποταμού από κορμούς ξερών δέντρων στον Κώκυτο ποταμό στην περιοχή Σκάνδαλο Παραμυθιάς (παροχή υπηρεσιών)».

23. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεσες εργασίες διαγράμμισης οδικού δικτύου Ηγουμενίτσα – Νοσοκομείο Φιλιατών» (παροχή υπηρεσιών)».

24. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός ερεισμάτων και άρση καταπτώσεων στο εθνικό οδικό δίκτυο από Γέφυρα Ζήτα -Τέροβο – Κουκλέσι (παροχή υπηρεσιών)».

25. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός ερεισμάτων στο εθνικό δίκτυο από Μεταμόρφωση έως Κόνιτσα (παροχή υπηρεσιών)».

26. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κοπή δέντρων στον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου Γεωργίου Σταύρου (παροχή υπηρεσιών)».

27. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση προσβασιμότητας και βελτίωση οδικού δικτύου Μαργαριτίου (παροχή υπηρεσιών)».

28. Έγκριση ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών υποστήριξης λογισμικού των πληροφοριακών συστημάτων των λειτουργικών περιοχών Λογιστικής, Προγραμματισμού και Μισθοδοσίας, για όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2024.

29. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια επιπλέον αδειών χρήσης για την εφαρμογή πρωτοκόλλου και ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων και υποθέσεων.

30. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών ανανέωσης καταχώρησης ονόματος (domain name) και φιλοξενίας (hosting) ιστοχώρων της Περιφέρειας Ηπείρου.

31. Έγκριση διόρθωσης ονομαστικών καταστάσεων δικαιούχων μετακίνησης μαθητών με τους γονείς τους ή τους κατά νόμο επιτρόπους μαθητών και των ενηλίκων μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων με επιδόματα άρθρου 3 (παρ 1α – 1β) της υπ΄ αριθ. 50025/26-09-2018 ΚΥΑ.

32. Έγκριση διορθωμένων ονομαστικών καταστάσεων δικαιούχων μετακίνησης μαθητών με Ε.Μ.Δ., χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, του άρθρου 2 Κεφάλαιο Α της υπ΄ αριθ. 50025/26-09-2018 ΚΥΑ.

33. Έγκριση τροποποιημένων πινάκων δρομολογίων αναδόχων Δυναμικού Συστήματος Αγορών μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων.

34. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες διαπλάτυνσης και καθαρισμού οδικού δικτύου σύνδεσης οικισμών στα Τζουμέρκα (παροχή υπηρεσιών)».

35. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου από καταπτώσεις και καθιζήσεις στα όρια του Μετσόβου (παροχή υπηρεσιών)».

36. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση οδικού δικτύου και απομάκρυνση φερτών υλικών από τμήμα του ρέματος στα όρια του Κεφαλοχωρίου (παροχή υπηρεσιών)».

37. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Καθαρισμός και συντήρηση χωμάτινης οδοποιίας παραγωγών στα όρια του Περιστερίου (παροχή υπηρεσιών)».

38. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση σε κατολίσθηση στα όρια της Ανατολικής (παροχή υπηρεσιών)».

39. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Καθαρισμός ερεισμάτων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Πέτρας-Λιάπη (παροχή υπηρεσιών)».

40. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Καθαρισμός ερεισμάτων στο εθνικό οδικό δίκτυο από Πέραμα έως διασταύρωση Λιγκιάδων (παροχή υπηρεσιών)».

41. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Καθαρισμός ερεισμάτων στο εθνικό δίκτυο από Μάζια έως Μέτσοβο (παροχή υπηρεσιών)».

42. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την καταβολή της 1ης δόσης της χρηματοδότησης του έργου «Λειτουργία-Διαχείριση-Ανάδειξη Γεωπάρκου Βίκου-Αώου για τα έτη 2024-2027».

43. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την μεταφορά προϊόντων στο Ντουμπάι.

44. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την διοργάνωση εκδήλωσης στις Βρυξέλλες.

45. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην 36η Διεθνή Έκθεση Κοσμήματος, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα το διάστημα 23-26/2/2024.

46. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την μεταφορά προϊόντων και την διοργάνωση αποστολής στην έκθεση FOOD EXPO 2024.

47. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την διοργάνωση Β2Β συναντήσεων στην έκθεση FOOD EXPO 2024.

48. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για τον εορτασμό της 21ης Φεβρουαρίου στην Περιφέρεια Ηπείρου.

49. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες διαμόρφωσης τάφρων απορροής και καθαρισμός τεχνικών επί του επαρχιακού δικτύου προς Σκλίβανη (παροχή υπηρεσιών)».

50. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την επισκευή του οδικού δικτύου στα όρια του Ανηλίου (προμήθεια υλικών)».

51. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την αποκατάσταση φθορών του οδικού δικτύου πρόσβασης παραγωγικών μονάδων προς Πετροβούνι (προμήθεια υλικών)».

52. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Καθαρισμοί τεχνικών, τάφρων και εσχαρών διαχείρισης όμβριων επί του επαρχιακού δικτύου έως το Δ.Δ. Πραμάντων (παροχή υπηρεσιών)».

53. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτιωτικές εργασίες εξυγίανσης του οδοστρώματος και αποκατάσταση βατότητας παραγωγικών μονάδων στα όρια του Δήμου Ζίτσας (παροχή υπηρεσιών)».

54. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την αποκατάσταση πρόσβασης προς Ηλιόκαλη (προμήθεια υλικών)».

55. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την σύνταξη μελέτης βελτίωσης και την λήψη σχετικών αδειοδοτήσεων της επαρχιακής οδού από διασταύρωση Ασπραγγέλων έως Μηλιωτάδες (παροχή υπηρεσιών).

56. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την λήψη αδειοδοτήσεων των έργων: 1. «Βελτίωση συνδετήριας οδού οικισμού Βαθυπέδου με επαρχιακό δίκτυο Παλαιοχωρίου Συρράκου και 2. «Βελτίωση επαρχιακής οδού από Λεπτοκαρυά Θεσπρωτίας έως περιοχή Ι.Μ. Αγίας Μαρίνας Λύκου (παροχή υπηρεσιών).

57. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 12-12-2023 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Έργα εκσυγχρονισμού και εξοικονόμησης νερού του αρδευτικού δικτύου Περάνθης – Λουτρότοπου», προϋπολογισμού € 2.198.000,01 με ΦΠΑ, της ομώνυμης Πράξης με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0036171934 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, της δράσης 4.3.1. «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων».

58. Έγκριση τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Άρτας, σχολικού έτους 2024.

59. Έγκριση απαλλαγής υπολόγου δαπάνης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (ΧΕΠ) της Π.Ε. Άρτας.

60. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.

61. Έγκριση διενέργειας μειοδοτικού διαγωνισμού και των όρων διακήρυξης μίσθωσης ακινήτου/ων για την στέγαση των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Ανάπτυξης, της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, του Αυτοτελούς Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας, και των Υπηρεσιών Διοίκησης της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.

62. Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Θεσπρωτίας κ. Θωμά Πιτούλη, στην Αθήνα, από 9 έως 13-02-2024, προκειμένου να παραβρεθεί σε συνάντηση εργασίας στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και Ασύλου για θέματα ΠΕ Θεσπρωτίας, καθώς και στην Γενική Συνέλευση της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.ΠΕ) ως μέλος της και έγκριση των σχετικών δαπανών.

63. Έγκριση δωρεάν παραχώρησης χρήσης μηχανήματος έργου (γεωργικό πολυμηχάνημα) της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στον ΤΟΕΒ Ραγίου – Κεστρίνης, έως 31-12-2028.

64. Έγκριση δαπάνης και δέσμευση πολυετούς υποχρέωσης για παροχή υπηρεσιών διαχείρισης, επισκευής και συντήρησης κοινοχρήστων ποδηλάτων στην Π.Ε. Θεσπρωτίας.

65. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για προμήθεια και ανανέωση των πυροσβεστήρων των μηχανημάτων έργου και οχημάτων της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

66. Έγκριση του Μητρώου και των όρων αυτού, των ενδιαφερομένων προς διάθεση μηχανημάτων-οχημάτων υλικού και προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών (αντιμετώπιση προβλημάτων στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο, χιονοπτώσεις, πλημμύρες, παγετοί, κατολισθήσεις, καθιζήσεις σεισμοί, δασικές πυρκαγιές, τεχνολογικά ατυχήματα κλπ) στις περιοχές ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας για τη χρονική περίοδο έως 31/12/2024.

67. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

68. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή των προβλεπόμενων τελών του τεχνικού ελέγχου οχημάτων (ΚΤΕΟ) της Π.Ε. Πρέβεζας και έλεγχο του ταχογράφου του φορτηγού με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΥ 7993, για το έτος 2024.

69. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για τη έκδοση δύο (2) καρτών ψηφιακού ταχογράφου οδηγού.

70. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη μεταφορά των μηχανημάτων έργου της Π.Ε. Πρέβεζας στους τόπους εργασίας τους.

71. Έγκριση του Πρακτικού 4/30-01-2024 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης) του ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων του Ν.4412/2016 για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικών καρτών άρδευσης ΤΟΕΒ Μπόιδα – Μαυρής» προϋπολογισμού € 490.000,00 με ΦΠΑ, της Πράξης «Έργα εκσυγχρονισμού, εξοικονόμησης νερού και ενέργειας του δικτύου του ΤΟΕΒ Μπόιδα – Μαυρής», με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0022041074 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, της δράσης 4.3.1. «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων» και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

72. των Πρακτικών Ι/02-02-2024 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών) και ΙΙ/02-02-2024 (αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των κτιρίων στέγασης των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, καθώς και των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Νομού Πρέβεζας, για τα έτη 2024 και 2025», συνολικού προϋπολογισμού 139.405,14 € με ΦΠΑ.

73. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας (επιστροφή παραβόλου).

74. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης της Π.Ε. Πρέβεζας για την έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής, για την πληρωμή διοδίων, πάρκινγκ, κ.λ.π., για τις μετακινήσεις εκτός νομού, του κρατικού υπηρεσιακού οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 9994, για το χρονικό διάστημα από Ιανουάριο 2024 έως 20-12-2024.

75. Απόφαση επί αιτήματος για εξωδικαστικό συμβιβασμό, με καταβολή αποζημίωσης εκ μέρους της Π.Ε. Πρέβεζας, για υλικές ζημιές από τροχαίο συμβάν.

 

 

 

Τελευταία ενημέρωση 5 Φεβρουαρίου 2024 12:12:12 από News Room

Πηγή: www.prevezanews.gr

Σχετικές αναρτήσεις

Παγετός σε πολλές περιοχές της χώρας – Που το θερμόμετρο στην Ήπειρο έδειξε -4,6 °C – Preveza Today

i-news24

Ο δήμος Ιωαννιτών συμμετέχει ενεργά στην παγκόσμια ημέρα αδέσποτων – Preveza Today

i-news24

Μνημόνιο συνεργασίας Περιφέρειας Ηπείρου και Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

i-news24
Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας τότε συναινείτε σε αυτό. View more
Accept